Vrijheid aan de kust
Vrijheid aan de kust

Voel je vrij aan de kust

van Noord-Holland

Bekijk alle last minutes

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Definities en toepasselijkheid

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Vrijheid aan de Kust: ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 55994296. Vrijheid aan de Kust

treedt uitsluitend op als verhuurbemiddelaar bij toeristische verhuur van een Vakantieverblijf door een Eigenaar aan

een Gast, hierna ook te noemen ‘Verhuurbemiddelaar’ of ‘Vrijheid aan de Kust’.

2. Vakantieverblijf: een voor recreatieve doeleinden aangeboden Vakantieverblijf, bestaande uit een vakantiehuis,

appartement, bungalow, zomerhuisje en andere vergelijkbare vakantieverblijven.

3. Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van een Vakantieverblijf die het Vakantieverblijf via verhuurbemiddeling door

Vrijheid aan de Kust voor de verhuur heeft aangeboden.

4. Gast: de persoon die met Vrijheid aan de Kust de overeenkomst inzake de verhuur van een Vakantieverblijf aangaat;

5. Medereiziger: de persoon en/of personen die op de overeenkomst en/of klantenportaal zijn aangegeven;

6. Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de Gast en/of zijn medereiziger(s);

7. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de Gast betaald wordt voor het gebruik van het Vakantieverblijf en

voor eventuele bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld schoonmaakkosten, toeristenbelasting en dergelijke;

8. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels

omtrent het verblijf;

9. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de Gast van de Overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

10. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Vrijheid aan de Kust.


Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gast en Vrijheid aan de Kust,
waaronder begrepen aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.
2. Door aanvaarding van een door Vrijheid aan de Kust gedaan aanbod, aanvaardt de Gast tevens de toepasselijkheid
van deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van anderen wordt uitdrukkelijk door
Vrijheid aan de Kust van de hand gewezen en uitgesloten.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Vrijheid aan de Kust. Een
overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor deze isafgesproken.
4. Alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, stelt Vrijheid aan de Kust de tekst van deze algemene voorwaarden
aan de Gast beschikbaar. De tekst van deze algemene voorwaarden zal in elk geval langs elektronische weg aan de
Gast ter beschikking worden gesteld via de website van Vrijheid aan de Kust op zodanige wijze dat deze door Gast
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk,
zal voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden
langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gast langs elektronische weg of op
andere wijze gratis zullen worden toegezonden.
5. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.vrijheidaandekust.nl en bij de bevestiging van een boeking
aan de Gast.

Artikel 2
Verhuurbemiddeling en inhoud Overeenkomst

1. Eigenaar heeft aan Vrijheid aan de Kust als Verhuurbemiddelaar het recht verleend om op eigen naam en voor
rekening en risico van Eigenaar het Vakantieverblijf te verhuren aan de Gast die daar slechts voor korte periode
verblijf houden.
2. De aangeboden Vakantieverblijven zijn eigendom van de Eigenaar en Vrijheid aan de Kust bemiddelt uitsluitend bij
de verhuur aan de Gast. De Eigenaar maakt hierbij gebruik van de diensten van de Verhuurbemiddelaar die het
Vakantieverblijf op eigen naam maar voor rekening en risico van de Eigenaar zal verhuren aan een Gast en hiertoe
een overeenkomst met de Gast aangaat.
3. Vrijheid aan de Kust stelt - in het kader van haar verhuurbemiddelingsactiviteiten ten behoeve van de Eigenaar -
voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de Gast ter beschikking een Vakantieverblijf
van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en deOvereengekomenprijs.
De overeenkomst inzake het Vakantieverblijf wordt tot stand gebracht via het online boekingssysteem van Vrijheid
aan de Kust op de website: www.vrijheidaandekust.nl of via de e-mail of telefonisch reserveert en boekt de Gast
een Vakantieverblijf en worden (eventuele gewenste) aanvullende diensten aangegeven. De Overeenkomst komt
eerst definitief tot stand door schriftelijke bevestiging per e-mail door Vrijheid aan de Kust van de boeking aan de
Gast met daarin de bevestiging van het gewenste Vakantieverblijf, het aantal Medereizigers, de verblijfperiode met
de aankomst- en vertrektijden, de Overeengekomen prijs, de reserveringskosten, de eventuele aanvullende diensten
en andere bijzonderheden.
4. Vrijheid aan de Kust verschaft aan de Gast informatie over het Vakantieverblijf via de website www.vrijheidaandekust.nl.
Vrijheid aan de Kust spant zich in om deze informatie zo correct mogelijk weer te geven, doch de Gast kan hieraan
geen rechten ontlenen. Vrijheid aan de Kust heeft het recht de informatie tussentijds aan te passen. Indien de Gast
van mening is dat de Vakantieverblijf niet voldoet aan de gewekte verwachtingen op de website, in folders of andere
reclame-uitingen van Vrijheid aan de Kust,dan levert dit geen grond op tot terugvordering van een deel of het geheel
van de Overeengekomen prijs.
5. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden,verplicht de Gast zich om na ontvangst
van het boekingsformulier/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van
de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst
van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden aan Vrijheid aan de Kust te melden. Blijft een dergelijke
melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de Gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van
het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden teberoepen.
6. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van Vrijheid aan de Kust kunnen Vrijheid aan de Kust niet binden.
7. Vrijheid aan de Kust is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze Overeenkomst tot stand komt vooraf
aan de Gast te verstrekken. Vrijheid aan de Kust maakt wijzigingen hierin steeds zo tijdig als mogelijk is schriftelijk aan
de Gast bekend. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het
aangaan van de Overeenkomst, heeft de Gast het recht de Overeenkomst zonder kosten schriftelijk te kunnen
annuleren.
8. De Gast heeft de verplichting de Overeenkomst en de bijbehorende informatie volledig en tijdig na te komen en
alle daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen correct en conform de geldende betalingstermijnen te voldoen.
De Gast draagt er zorg voor dat Medereiziger(s) en/of Derde(n) die hem bezoekenen/of bij hem verblijven de
Overeenkomst en de bijbehorende informatie eveneens volledig zullen nakomen.
9. Vrijheid aan de Kust spant zich in om tegemoet te komen aan de door de Gast gewenste wijzigingen nadat de
boeking definitief is geworden en nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Daarvoor kunnen door Vrijheid aan
de Kust kosten in rekening worden gebracht aan de Gast. Deze kosten worden vooraf meegedeeld aan de Gast.
10. Degene die met Vrijheid aan de Kust een Overeenkomst inzake een Vakantieverblijf aangaat moet minimaal 21
(eenentwintig) jaar zijn, tenzij anders aangegeven. Vrijheid aan de Kust kan daartoe om een legitimatie verzoeken.

Artikel 3
Duur en afloop van de Overeenkomst

De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging
of enige andere rechtshandeling is vereist.

Artikel 4
Prijs en prijswijziging

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door Vrijheid aan de Kust
zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de Overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Vrijheid aan de Kust,
extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het Vakantieverblijf of de
Gast betrekking hebben, kunnen deze aan de Gast worden doorberekend, ook na de afsluiting van de Overeenkomst.
3. Mogelijke kortingen worden getoond tijdens het boekingsproces. Het is niet mogelijk om kortingen te combineren.
Als er een korting geldt, wordt geen andere korting verleend of actieartikel verstrekt. Eventuele kortingsacties gelden
niet voor bestaande en reeds gemaakte reserveringen.
4. Aanbiedingen van Vrijheid aan de Kust zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse
wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van Vrijheid aan de Kust en eventuele andere schriftelijke uitingen
worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse
aanpassingen. Vrijheid aan de Kust is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website en eventuele andere
schriftelijke uitingen gebonden.
5. De Gast verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het Vakantieverblijf door Vrijheid aan de Kust
op de website en daarvan geen nadere omschrijving teverlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar
exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings- en/of reisverzekering en of andere kosten. Bijzondere
bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten, boekingskosten en plaatselijke door en vanwege de
overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.

Artikel 5
Betaling

1. De Gast dient de betaling (in euro’s) te voldoen op het door Vrijheid aan de Kust opgegeven bankrekeningnummer en
met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Minimaal de helft van de prijs dient te worden voldaan binnen 7 (zeven) dagen na bevestiging van de Overeenkomst
door Vrijheid aan de Kust. De betaling van het restant (de overige helft) van de prijs dient te zijn voldaan uiterlijk 30
(dertig) dagen vóór de aankomstdatum.
3. Bij de betaling van de eerste afgesproken termijn gaat de Gast automatisch akkoord met de voorwaarden van Vrijheid
aan de Kust.
4. Indien de Overeenkomst binnen 30 (dertig) dagen voor de aankomstdatum wordt afgesloten, dient de totale prijs
binnen 7 (zeven) dagen te worden voldaan na bevestiging van de Overeenkomst door Vrijheid aan de Kust, maar in
ieder geval moet de prijs vóór de aankomstdatum te zijn ontvangen door Vrijheid aan de Kust.
5. Voor sommige Vakantieverblijven wordt een waarborgsom gevraagd. Dit staat vermeld bij het boekingsproces.
De waarborgsom is door de Gast verschuldigd bij de tweede betalingstermijn. Eventuele geconstateerde
beschadigingen of vermissing van in- of aan het Vakantieverblijf aanwezige zaken worden met de waarborgsom
verrekend en het restant van de waarborgsom wordt binnen 14 (veertien) dagen aan de Gast gerestitueerd op het
door Vrijheid aan de Kust bekende bankrekeningnummer waarmee de Gast de termijnen heeft overgemaakt.
6. Indien de Gast, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee
weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Vrijheid aan de Kust het recht de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Vrijheid aan de Kust op volledige
betaling van de overeengekomen prijs en onverminderd de overige rechten van Vrijheid aan de Kust op grond van de
Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of de wet.
7. Indien Vrijheid aan de Kust op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde Overeengekomen
prijs, is zij gerechtigd de Gast de toegang tot het Vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van Vrijheid
aan de Kust op volledige betaling van de Overeengekomen prijs.
8. De door Vrijheid aan de Kust in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen
ten laste van de Gast. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk
vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6
Annulering en kosten

1. De Gast heeft het recht om binnen zeven dagen nadat Vrijheid aan de Kust de boeking schriftelijk aan de Gast heeft
bevestigd kosteloos te annuleren.
2. Bij annulering door de Gast die plaatsvindt na de termijn als genoemd in lid 1 is de Gast een annuleringsvergoeding
verschuldigd aan Vrijheid aan de Kust. Deze vergoeding bestaat uit een vast bedrag aan administratiekosten van € 30,-
en een gedeelte van de Overeengekomen prijs:
• bij annulering meer dan drie maanden voor de aankomstdag, 25% van de Overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de aankomstdag, 50% van de Overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen twee tot één maand voor de aankomstdag,75% van de Overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen één maand en 1 week voor de aankomstdag 90% van de Overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen 1 week voor de aankomstdag, 100% van de Overeengekomen prijs.
3. De schoonmaaktoeslag valt onder de Overeengekomen prijs. De volgende toeslagen vallen niet onder de
Overeengekomen prijs en zullen geheel gerestitueerd worden in geval van annulering: toeristenbelasting,
linnenpakket, beddengoed, handdoeken, honden toeslag, early check-in, late check-out.
4. Fietsen, bolderwagens en BBQ worden via een externe partij door de Gast gehuurd. De Gast kan deze uiterlijk één
week voor aankomstdag kosteloos annuleren.
5. Indien gewenst dient de Gast zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten en de kosten hiervan komen
voor rekening van de Gast. Vrijheid voor de kust is hiervoor nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk.
6. Bij onverhoopt niet beschikbaar zijn van een door de Gast eerder gewenst of geboekt Vakantieverblijf zoals vermeld
op de reservering of boekingsbevestiging, dan zal door Vrijheid aan de Kust een passend alternatief voor een ander
Vakantieverblijf worden aangeboden. Mocht de Huurder niet akkoord gaan met het aangeboden alternatief, wordt
de reeds betaalde huursom volledig aan de Gast geretourneerd.

Artikel 7
Gebruik door derden

1. Gebruik door een Derde(n) van het Vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien Vrijheid aan de Kust daarvoor vooraf
haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn
vastgelegd.
3. Het is de Gast verboden het Vakantieverblijf te gebruiken met meer personen dan waarvoor deze is ingericht, of het
Vakantieverblijf te gebruiken met meer personen dan het aantal personen welke zijn aangegeven op de reservering.

Artikel 8
Voortijdig vertrek van de Gast

Bij vroegtijdig vertrek door de Gast vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de Overeengekomen prijs plaats en is de
volledige Overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 9
Tussentijdse beëindiging door Vrijheid aan de Kust en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of
onrechtmatige daad

1. Vrijheid aan de Kust kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de Gast, medereiziger(s) en/of Derde(n) de verplichtingen uit de Overeenkomst, de bijbehorende informatie
en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of
naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Vrijheid aan de Kust niet
kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de Gast, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan Vrijheid aan de Kust en/of
medereizigers bezorgt,of de goede sfeer op,of in de directe omgeving van het terrein bederft;
c. Indien de Gast, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het Vakantieverblijf in strijd met
de bestemming van het terrein handelt.
2. Indien Vrijheid aan de Kust tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet zij dit de Gast bij persoonlijk
overhandigde brief laten weten. In die brief moet de Gast worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor
te leggen aan de Geschillencommissie. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege
worden gelaten.
3. Na opzegging dient de Gast ervoor te zorgen dat het Vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is
verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur.
4. De Gast blijft in beginsel gehouden de Overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 10
Wet- en regelgeving

1. Vrijheid aan de Kust zorgt er onder verantwoordelijkheid van de Eigenaar voor dat het Vakantieverblijf, zowel in- als
extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het Vakantieverblijf (kunnen) worden
gesteld.
2. De Gast is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens
zorg voor, dat medereiziger(s) en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende
veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11
Onderhoud en aanleg, inventaris

1. Vrijheid aan de Kust is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud
te houden.
2. De Gast is verplicht het Vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de Overeenkomst,
in dezelfde staat te houden als waarin de Gast het heeft ontvangen.
3. Het is de Gast, medereiziger(s) en/of Derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te
snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
4. Een Gast is verplicht het Vakantieverblijf en de directe omgeving (gedurende de looptijd van de overeenkomst) in
dezelfde staat van onderhoud te houden als waarin de Gast het heeft ontvangen of betreden.
5. Bij het einde van het verblijf dient de Gast voor vertrek een algemene schoonmaak te doen.
6. De Gast is tijdens zijn verblijf aansprakelijk voor het Vakantieverblijf en het zorgvuldig gebruik van de inventaris in het
Vakantieverblijf. Bij schade die ontstaat tijdens het verblijf door de Gast of zijn mede- reizigers aan het
Vakantieverblijf of de inventaris is deze verplicht dit te melden aan Vrijheid aan de Kust en alle schade te vergoeden.
Vrijheid aan de Kust is gerechtigd de Gast ook na afloop van de overeenkomst hiervoor aansprakelijk te stellen.

Artikel 12
Aansprakelijkheid en overmacht

1. Vrijheid aan de Kust treedt uitsluitend op als verhuurbemiddelaar. Vrijheid aan de Kust zal nimmer aansprakelijk
gesteld kunnen worden en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in gebreke zijn van de Eigenaar,
in welke vorm of mate dan ook.
2. Vrijheid aan de Kust beschikt over de noodzakelijke (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekeringen. De wettelijke
aansprakelijkheid van Vrijheid aan de Kust voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum
van driemaal de Overeengekomen prijs.
3. De aansprakelijkheid van Vrijheid aan de Kust zal nimmer meer kunnen bedragen dan het bedrag dat door de
verzekeraar van Vrijheid aan de Kust wordt uitgekeerd.
4. Vrijheid aan de Kust is niet aansprakelijk voor annuleringen, schade of kosten bij de Gast als direct of indirect gevolg
van een opgetreden situatie van overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan elke omstandigheid
buiten de wil en toedoen van Vrijheid aan de Kust, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd
of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Vrijheid aan de Kust kan worden verlangd, zoals onder andere
staking, gebrek aan personen, overheidsmaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van ingeschakelde derden
(waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van hulpmiddelen, transportbelemmeringen
en/of storingen in het verkeer, elke omstandigheid in verband met het Corona-virus (COVID-19) of andere pandemieën
of epidemieën, waaronder begrepen hiermee samenhangende overheidsmaatregelen etc.
5. Vrijheid aan de Kust is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te kunnen ontbinden op grond van
onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de Gast naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan
terugwerkende kracht worden verleend. Onder onvoorziene omstandigheden worden tevens verstaan onvoorziene
omstandigheden die het gevolg zijn van het Corona-virus (COVID-19) of andere pandemieën of epidemieën, waaronder
begrepen mogelijke overheidsmaatregelen die worden genomen in verband met het Corona-virus (COVID-19) of
andere pandemieën of epidemieën.
6. De Gast heeft geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, onvoorziene omstandigheden,
opschorting of ontbinding in de zin van de vorige artikelleden geleden of te lijden schade.
7. Indien Vrijheid aan de Kust door overmacht gedwongen is een overeenkomst te annuleren, is Vrijheid aan de Kust
op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan Vrijheid aan de
Kust betaalde bedrag plaatsvinden.
8. De Gast is aansprakelijk voor alle schade aan het Vakantieverblijf, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode
ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de Gast hersteld.
9. Vrijheid aan de Kust is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade in het Vakantieverblijf of op het terrein,
tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Vrijheid aan de Kust is toe te rekenen.
10. Vrijheid aan de Kust is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
11. Vrijheid aan de Kust is niet aansprakelijk voor storingen in nutsvoorzieningen, tenzij dit het gevolg is van een
tekortkoming die aan Vrijheid aan de Kust is toe te rekenen.
12. Vrijheid aan de Kust is niet aansprakelijk voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van het Vakantieverblijf,
mogelijke hinder daarvan voor de Gast, en/of werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast
door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en
milieuproblemen in de nabijheid van de Vakantieverblijf.
13. Vrijheid aan de Kust is niet aansprakelijk voor letsel aan Gasten, medereizigers of derden dat is opgetreden bij de
Vakantieverblijf aanwezige speeltoestellen.
14. Vrijheid aan de Kust is niet aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak bij de Gast op vergoeding bestaat uit
hoofde van een reis- of annuleringsverzekering.
15. De Gast is jegens Vrijheid aan de Kust aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van
hemzelf, de medereiziger(s) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de Gast, de medereiziger(s) en/of
derde(n) kan worden toegerekend. De Gast is verplicht schades direct te melden aan Vrijheid aan de Kust.

Artikel 13
Huisregels roken en huisdieren

1. Het is in het Vakantieverblijf niet toegestaan om te roken.
2. Het is niet toegestaan om bij het Vakantieverblijf te kamperen d.m.v. een camper, caravan, vouwwagen, tent etc. Het
parkeren of neerzetten van een camper, caravan, vouwwagen, tent etc. is niet toegestaan op de oprit, in de tuin, in de
straat of op het desbetreffende park, bij of van het Vakantieverblijf.
3. Huisdieren zijn in beperkte mate toegestaan, mits deze zijn aangemeld bij de reservering en bij het betrokken
Vakantieverblijf dit is toegestaan. Aanmelden bij reservering is vereist.
4. In sommige vakantieverblijven is het toegestaan om een hond mee te nemen. Andere huisdieren zijn niet toegestaan.
Voor honden gelden minimaal deze voorwaarden:
a. De Gast dient zelf voor een mand of kleed te zorgen voor het verblijf van de hond;
b. Honden zijn niet toegestaan op de bedden en de meubels in de Vakantieverblijf;
c. De uitwerpselen dienen opgeruimd te worden in de tuin.
5. Vrijheid aan de Kust heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de Gast zich niet aan de geldende huisregels
houdt. In dat geval heeft de Gast geen recht op restitutie van de reeds betaalde prijs.

Artikel 14
Klachten en Geschillenregeling

1. Bij klachten zal de Gast - alvorens de geschillenregeling te kunnen volgen - zich eerst wenden tot Vrijheid aan de Kust
(persoonlijk bij het kantoor, telefonisch, per WhatsApp of per mail) zodat er in onderling overleg zal worden gezocht
naar een oplossing.
2. Op alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de
Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
3. Geschillen tussen de Gast en Vrijheid aan de Kust over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door zowel de Gast als Vrijheid aan de Kust worden
voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
4. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze Overeenkomst moet het geschil uiterlijk
binnen 12 maanden na de datum waarop de Gast de klacht bij Vrijheid aan de Kust indiende schriftelijk of in een
andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Indien Vrijheid aan de Kust
een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Gast vragen zich binnen vijf weken uit te
spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. Vrijheid aan de Kust dient daarbij aan te kondigen
dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil ook aan de rechter worden
voorgelegd. Indien de Gast het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is Vrijheid aan de Kust aan deze
keuze gebonden.
6. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie.
De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel,
dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
8. De Gast en Vrijheid aan de Kust zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie.

Artikel 15
Beoordelingen

Op de websites van Vrijheid aan de Kust staan beoordelingen (reviews) van andere Gasten over de Vakantieverblijven.
Deze beoordelingen zijn altijd van Gasten die zelf ook in een Vakantieverblijf verbleven en zijn persoonlijke ervaringen.
Vrijheid aan de Kust is niet aansprakelijk voor de inhoud van de beoordelingen.
Mocht de Gast een beoordeling niet gepast vinden, dan kan de Gast dit altijd aan Vrijheid aan de Kust laten weten via
e-mail of telefoon.

Artikel 16
Slotbepalingen

1. Vrijheid aan de Kust zal bij de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen.
2. De Gast verleent toestemming aan Vrijheid aan de Kust om de persoonlijke gegevens zoals aangegeven bij een
boeking of de overeenkomst te vermelden op documenten van Vrijheid aan de Kust en op te nemen in de bestanden
van Vrijheid aan de Kust. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, facturatie, klantenbeheer,
promotieacties, marktstudies en informatieverstrekking van diverse aard. Op schriftelijk verzoek van de Gast heeft
deze het recht op inzage en indien gewenst aanpassing van de opgenomen gegevens.
3. De bedingen in deze voorwaarden gelden niets slechts ten behoeve van Vrijheid aan de Kust, maar ook ten behoeve
van (rechts)personen die voor Vrijheid aan de Kust werkzaam zijn (geweest) of door Vrijheid aan de Kust bij de
uitvoering van een Overeenkomst tussen Vrijheid aan de Kust en een Gast zijn ingeschakeld.
4. Vrijheid aan de Kust heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen steeds op de
website van Vrijheid aan de Kust worden aangegeven.
5. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling
in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking
een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
6. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in
de overeenkomst met de Gast opgenomen voorwaarden.
7. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid
van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
8. Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Vrijheid aan de Kust, versie december 2020